Nova normativa vigent

Ara ja si és de vital importància fixar uns protocols de manteniment a realitzar en les piscines d´ús públic tant en comunitats de veïns com en piscines publiques.


Segons el Reial Decret 742/2013 te per objecte establir els criteris bàsics tecnicosanitaris de la qualitat de l´aigua i de l´aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de l´ús de les mateixes. Disposem de plans de manteniment adaptats a la nova normativa i del personal qualificat amb la pertinent titulació formativa INFORMI´S.
Download PDF